Normativa de l'estadi


9 juny, 2021
per Jordi Pi Lletí Social Media Manager

Normativa de l'estadi

Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport.

CAPÍTOL II

Obligacions de les persones espectadores i assistents a les competicions i espectacles esportius

Article 6 Condicions d'accés al recinte

1. Queda prohibit:

a) Introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d'armes o objectes que puguin produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius.

b) Introduir, exhibir o elaborar pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb missatges que incitin a la violència o en virtut de la qual una persona o grup sigui amenaçada, insultada o vexada per raó del seu origen racial o ètnic, la seva religió o conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació sexual.

c) Incórrer en les conductes descrites com a violentes, racistes, xenòfobes o intolerants en els apartats primer i segon de l'article 2.

d) Accedir al recinte esportiu sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

e) Accedir al recinte sense títol vàlid d'ingrés.

f) Qualsevol altra conducta que, reglamentàriament, es determini, sempre que pugui contribuir a fomentar conductes violentes, racistes, xenòfobes o intolerants.

2. Les persones espectadores i assistents a les competicions i espectacles esportius queden obligades a sotmetre's als controls pertinents per a la verificació de les condicions referides a l'apartat anterior, i en particular:

a) Ser gravats mitjançant circuits tancats de televisió als voltants del recinte esportiu, als seus accessos ia l'interior dels mateixos.

b) Sotmetre's a registres personals dirigits a verificar les obligacions contingudes als literals a) ib) de l'apartat anterior.

3. Serà impedida l'entrada a tota persona que incorri en qualsevol de les conductes assenyalades a l'apartat anterior, mentre no deposi la seva actitud o estigui incursa en algun dels motius d'exclusió.

Article 7 Condicions de permanència al recinte

1. És condició de permanència de les persones espectadores al recinte esportiu, a les celebracions esportives, el fet de no practicar actes violents, racistes, xenòfobs o intolerants, o que hi incitin, d'acord amb el que defineixen els apartats primer i segon de l'article 2 de la present Llei; en particular:

a) No agredir ni alterar lordre públic.

b) No entonar càntics, sons o consignes racistes o xenòfobs, de caràcter intolerant, o que incitin a la violència o al terrorisme o suposin qualsevol altra violació constitucional.

c) No exhibir pancartes, banderes, símbols o altres senyals que incitin a la violència o al terrorisme o que incloguin missatges de caràcter racista, xenòfob o intolerant.

d) No llençar cap mena d'objectes.

e) No irrompre sense autorització als terrenys de joc.

f) No tenir, activar o llançar, a les instal·lacions o recintes en què se celebrin o desenvolupin espectacles esportius, qualsevol classe d'armes o d'objectes que puguin produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius.

g) Observar les condicions de seguretat oportunament previstes i les que es determinin per reglament.

2. Així mateix, són condicions de permanència de les persones espectadores:

a) No consumir begudes alcohòliques, ni drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

b) Ocupar les localitats de la classe i el lloc que corresponguin al títol d'accés al recinte de què disposin, així com mostrar aquest títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l'organitzador.

c) Complir els reglaments interns del recinte esportiu.

3. L'incompliment de les obligacions descrites als apartats anteriors implicarà l'expulsió immediata del recinte esportiu per part de les forces de seguretat, sens perjudici de la posterior imposició de les sancions eventualment aplicables.

4. Les persones espectadores i assistents a les competicions i espectacles esportius estan obligats a desallotjar pacíficament el recinte esportiu i abandonar els seus voltants quan siguin requerits per fer-ho per raons de seguretat o per incompliment de les condicions de permanència referides a l'apartat primer.

Article 25. Condicions dels productes que s'introdueixin o s'expenguin als recintes esportius durant la celebració d'espectacles.

1. Els envasos de begudes, aliments i altres productes que s'introdueixin per ser expensos a les instal·lacions o recintes esportius poden reunir, dins de les establertes amb caràcter general, qualsevol condicions de rigidesa i capacitat, sempre que la seva ubicació, expedició, venda i consum tinguin lloc única i exclusivament als magatzems, establiments de venda, cafeteries, bars, tavernes, restaurants o similars, instal·lats a l'interior del recinte esportiu.

2. Els envasos de les begudes, els aliments i altres productes que s'expenguin o siguin objecte de venda al públic a l'interior de les instal·lacions esportives, fora dels magatzems o locals indicats a l'apartat anterior, no poden ser recipients de metall, vidre , ceràmica, fusta o qualsevol altre material similar.

3. Es prohibeix la venda i introducció al recinte esportiu de:

a) begudes embotellades, que s'han de servir en gots o gerres de plàstic, paper plastificat o un altre material similar abans de ser retirades pel consumidor del taulell de venda o de l'expenedor.

b) qualsevol classe d'armes o objectes que puguin produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius i dispositius pirotècnics.

c) productes que superin els 500 grams de pes o 500 mil·lilitres de volum i puguin ser utilitzats com a elements llancívols.